સુલોચન

સુલોચન

મારા સુજાણ શ્રોતો, હું તમને આજ એક અલગજ જગતમાં લઈ જવાની છું, જ્યાં કઈ પ્રકારનો ગરીબ-શ્રીમંત, ગોરો-કાલો, ગાવ-શહર આવી બધી ચિૉ માં ફરક જ ન હોય! અહિંઆ મહત્વ હોય તે ઇન્સાનિયતનું તેમના રહેલા જાગૃત ભગવાનનું! આ વાત છે ૧૦-૧૫ વરસ પેલાની ……...

Learn more
કથા મનુષ્યના દાનની

કથા મનુષ્યના દાનની

આજે હું તેમને દરેક વ્યક્તિના બાબતે જીવનને જોવાનો દૃષ્ટીકોણ જોઈએ તેની કથા કહું! તમે બધા જાણતા હશો કે આજના જીવનમાં દાનનું મહત્વ કેટલુંક છે કોન ધાન દાન કરે કોઈ પૈસો કોઈ કપડા તો કોઈ આપણું બધું જીવનજ દેશસેવા માટે દાન કરે છે. આ બધી તો થઈ દાનની વાતો! આ...

Learn more
X