સુલોચન

સુલોચન

મારા સુજાણ શ્રોતો, હું તમને આજ એક અલગજ જગતમાં લઈ જવાની છું, જ્યાં કઈ પ્રકારનો ગરીબ-શ્રીમંત, ગોરો-કાલો, ગાવ-શહર આવી બધી ચિૉ માં ફરક જ ન હોય! અહિંઆ મહત્વ હોય તે ઇન્સાનિયતનું તેમના રહેલા જાગૃત ભગવાનનું! આ વાત છે ૧૦-૧૫ વરસ પેલાની ……...

Learn more
કથા મનુષ્યના દાનની

કથા મનુષ્યના દાનની

આજે હું તેમને દરેક વ્યક્તિના બાબતે જીવનને જોવાનો દૃષ્ટીકોણ જોઈએ તેની કથા કહું! તમે બધા જાણતા હશો કે આજના જીવનમાં દાનનું મહત્વ કેટલુંક છે કોન ધાન દાન કરે કોઈ પૈસો કોઈ કપડા તો કોઈ આપણું બધું જીવનજ દેશસેવા માટે દાન કરે છે. આ બધી તો થઈ દાનની વાતો! આ...

Learn more
A life altering experience

A life altering experience

(My first Organ Donation conversation with a family) This unique and poignant experience, one muggy March day in Chennai changed my world view forever; at once clouding my head with unfamiliar emotions and at the same time...

Learn more
The Inner Calling

The Inner Calling

She walks into the café, petite, hair catching the rays of the setting sun, face radiant and youthful. My mouth falls open in astonishment as I behold this lovely lady who doesn’t look a day older than 25. “I am 48 actually” she twinkles at my...

Learn more
ANGEL

ANGEL

You may be wondering why I say Angel? But honestly I can’t find another word. I think the best feeling in the world is that you know the person in front of you is happy because of you. Now i want to explain who is DONOR ? that’s...

Learn more
X